Övergripande
  1. Petra Mikaelsson, Läka Naturligt, tillhandahåller hälsotjänster i form av konsultationer, program, kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event genom den enskilda firman Läka Naturligt.
  2. Hälsotjänsterna tillhandahålls digitalt och / eller genom fysiska träffar på av Petra Mikaelsson anvisad plats.
  3. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en ovan nämnd hälsotjänst.
Behandling av personuppgifter
  1. I samband med en ställd förfrågan och / eller genomfört köp avtjänst lämnar Kunden sitt aktiva samtycke till att Petra Mikaelsson samlar in och digitalt lagrar personuppgifter samt uppgifter som testresultat, journalanteckningar, bilder, filmer, korrespondens samt medicinsk och hälsorelateroad data. Lagring av känslig data görs digitalt på krypterad server och / eller fysiskt inlåst i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.
  2. Samtliga uppgifter om en Kund behandlas strikt konfidentiellt och kommer aldrig en tredje part tillhanda såvida inte tillåtelse uttryckligen getts av Kunden.
  3. Innan köpt och betald tjänst nyttjas måste Kunden lämna sitt samtycke till lagring av nödvändiga personuppgifter samt godkänna dessa allmänna villkor samt specifika villkor för köp av aktuell tjänst inte nyttjas förrän samtycke lämnats.
  4. Ett återkallande av ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter görs genom att du kontaktar Petra Mikaelsson via e-post eller telefon. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tjänster som redan levererats.
8.  Efter en köpt tjänst avslutats, raderas samtliga Kundens datan och den digitala kundmappen senast inom 24 månader på ett säkert sätt undantaget data om ekonomiska transaktioner som behövs för att följa ABL och för att tillgodose krav från skattemyndigheten. Boknings- och betalningsvillkor 9. I samband med genomfört köp av en eller flera tjänster accepterar Kunden att betala för de avtalade tjänsterna genom överföring till konto på Handelsbanken, 6711 -7611-581 574 761. 10. De tjänster du bokat behöver vara betalda innan du kan påbörja att nyttja dem. 11. Samtliga priser anges inklusive moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms på priserna. 12. Kostnad för medicinska tester ingår inte i priset för köpt tjänst hos Petra Mikaelsson. Kostnaden för medicinska tester skall betalas av Kund direkt till respektive leverantör om inte annat skriftligen avtalats. 13. Avbokning av tjänst kan ske fram till 24 timmar före tjänstens på börjande. Därefter kan tjänsten inte avbokas enligt ordinarie prislista. I det fall en pågående tjänst avbryts behöver Kunden betala för hela tjänstens kostnad såvida inte avbrottet härrörs till orsak som beror på Petra Mikaelsson. 14. För eventuell återbetalning av en pågående tjänst följer Bolaget Konsumentverkets riktlinjer. 15. Avbokning av köpt tjänst sker genom att skicka ett e- postmeddelande till Petra Mikaelsson. Vid avbokad tjänst återbetalas eventuell erlagd betalning / mellanskillnad till Kundens anvisade konto inom 14 dagar från det att avbokning skett.
Konsultationer 16. Kunden är införstådd med att aldrig skicka medicinsk eller annan känslig personlig information via sms eller e-post utan att känslig information skall skickas per post. 17. Medicinska och andra känsliga dokument kan alternativt skickas per rekommenderad post till Petra Mikaelsson. Ansvarsförsäkring 18. Petra Mikaelsson är medlem i Söderberg och Partner och innehar en ansvarsförsäkring. Övrigt 19. Dessa är allmänna villkor och det genomförda köp av tjänst till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Kalmar tingsrätt som första instans. 20. Petra Mikaelsson har rätt att utan föregående notifiering till Kund ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på Petra Mikaelsson hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden. 21. De ändrade villkoren gäller från ändringsdagen och omfattar även redan genomförda köp av tjänst. 05.07.2020 Vimmerby